Search
Close this search box.

Obchodní podmínky (OP) internetového obchodu jimespolecne.cz pro prodej produktů, prodej digitálních produktů a služeb.

INFORMACE PRO SPOTŘEBITELE dle §1811 odst.2 a § 1820 OZ

Jsem Mgr. Radka Maťašovská, IČO: 19364857, se sídlem V háječku 26, 78901, Zábřeh na Moravě, zapsaná v živnostenském rejstříku.

Kontaktovat mě můžete:

 • Pro on-line komunikaci na emailové adrese: info@jimespolecne.cz
 • Pro vyřizování reklamace na emailové adrese: info@jimespolecne.cz
 • Tel. č.: 00420 735 392 392
 • Upřednostňuji on-line komunikaci

Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v případě, že zájmu o koupi produktů nebo služeb dostupných na www.jimespolecne.cz. Tyto obchodní podmínky jsou součástí kupní smlouvy. Pokud si prostřednictvím komunikace předem domluvíme něco jiného, než je v těchto podmínkách, bude mít naše dohoda přednost.

 • Jsem živnostníkem, který mimo jiné nabízí použitím prostředků komunikace na dálku, tj. internetu, různé informační produkty a služby (konzultace, online webináře,  prezenční semináře, knihy, ebooky, ...) v oblasti výživy a stravování kojenců a malých dětí.
 • Veškeré smluvní vztahy s vámi uzavírám v souladu s Právním řádem ČR, právní vztahy vysloveně neupravené smlouvou a obchodními podmínkami se řídí občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele v platném znění.
 • Smlouvy jsou uzavírány v českém jazyce.
 • Smlouvu s vámi uzavírám prostřednictvím webových stránek www.jimespolecne.cz. Webovými stránkami jste veden/a jednotlivými kroky k objednání produktu či služby a máte možnost si zadané data a údaje před podáním objednávky zkontrolovat a opravit.
 • Prodejní formulář obsahuje vždy informace o vás, objednávaném produktu či službě, ceně včetně uvedení daní a poplatků, způsobu úhrady kupní ceny, údaje o požadovaném způsobu doručení a informace o nákladech spojených s dodáním produktu či poskytnuté služby. U on-line produktů a nákupu osobních konzultací náklady na dodání neúčtuji. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto se neliší od základní sazby.
 • Smlouva s vámi je uzavřena mým potvrzením vaší objednávky. Odesláním objednávky stvrzujete, že souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání smlouvy, že jste byl/a předem informován o všech náležitostech smlouvy, že jste se seznámil/a s obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a že s nimi souhlasíte. Údaje uvedené vámi o vás v objednávce považuji za správné. Vylučuji přijetí nabídky s dodatkem či odchylkou.
 • Beru ochranu vašich soukromých údajů vážně a chtěla bych, abyste se při návštěvě mých internetových stránek cítili dobře. Ochrana vašeho soukromí při zpracování osobních údajů je pro mě důležitou záležitostí, kterou při našich obchodních procesech beru na zřetel. Osobní údaje, které jsou získávány během návštěvy mých webových stránek, zpracovávám v souladu s právními předpisy o ochraně osobních údajů, zejména GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů). – blíže čl.9 OP. Neustále vylepšuji technická a organizační bezpečnostní opatření tak, abych chránila u mě vedené údaje proti manipulaci, ztrátě, zničení a zásahu nepovolaných osob.

Moje produkty a služby

 • Označení produktů a služeb popis jejich hlavních vlastností jsou specifikované na webovém rozhraní www.jimespolecne.cz. Ráda bych vás upozornila, že moje produkty, digintální produkty a služby (konzultace, online webináře,  prezenční semináře, knihy, ebooky, ... ) podléhají ochraně dle autorského práva. Jakékoliv jejich šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora je zakázáno. Všechny moje produkty a služby slouží pro vzdělávací a informační účely v oblasti výživy a stravování kojenců a malých dětí. Informace, které zprostředkovávám jsou pouze návody a doporučení, já ani se mnou spolupracující lektoři nejsme jakkoliv odpovědní za váš úspěch či neúspěch při jejich aplikaci v praxi, neboť ten je odvislý od řady dalších faktorů, které nemůžeme ovlivnit, jako např. vašich dovedností, možností, znalostí, správnosti provedení, obětavosti, stresového faktoru apod. Informace obsažené v těchto produktech nemohou nahradit ani individuální osobní konzultaci. Blíže čl.8 OP.

Cena, způsob platby a dodání

 • Cena produktu nebo služby včetně všech daní a poplatků je vždy uvedena na webovém rozhraní u konkrétního produktu a služby. Cena je vždy uvedena na prodejním formuláři. Způsob platby je uveden v čl.3 OP, náklady spojené s dodáním jsou uvedeny v čl.4 OP.

Odstoupení od smlouvy, práva z vadného plnění

 • Podmínky, lhůtu a postup pro uplatnění zákonného práva na odstoupení od smlouvy jsou upraveny v čl.6 OP.
 • Údaje o právech vznikající z vadného plnění a podmínky pro uplatňování, včetně informací o nákladech spotřebitele spojených s navrácením zboží v souvislosti s odstoupením od smlouvy naleznete v čl.6 a čl.7 OP.

PODROBNOSTI NALEZNETE V NÍŽE UVEDENÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNKÁCH (OP), KTERÉ JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ KAŽDÉ, SE MNOU UZAVŘENÉ, KUPNÍ SMLOUVY NA VÁMI VYBRANÝ PRODUKT ČI SLUŽBU.

 


 

Všeobecné obchodní podmínky

Mgr. Radky Maťašovské pro prodej produktů, online produktů a služeb

Obsah

 1. Obecná ustanovení
 2. Objednávka a Uzavření kupní smlouvy
 3. Cena, způsob úhrady
 4. Dodací podmínky
 5. Zabezpečení a ochrana autorských práv
 6. Odstoupení od smlouvy
 7. Práva z vadného plnění, reklamace
 8. Vyloučení odpovědnosti za Váš úspěch či neúspěch
 9. Ochrana osobních údajů
 10. Zvláštní ustanovení – pravidla pro vybrané produkty – Živé akce-semináře
 11. Závěrečná ustanovení

1. OBECNÁ USTANOVENÍ

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Podmínky“) platí pro prodej produktů, digitálních produktů a služeb prodávajícího, kterým je Mgr. Radka Maťašovská, se sídlem V háječku 26, 78901, Zábřeh na Moravě, zapsaná v živnostenském rejstříku, uzavřených s kupujícím prostřednictvím prostředků komunikace na dálku přes rozhraní webových stránek prodávajícího a při osobním prodeji.

1.2. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (dále také „posyktovatel“) a kupujícího (dále také „zákazník“, „uživatel“ či  „účastník“).

1.3. Ustanovení obchodních podmínek je nedílnou součástí kupní smlouvy.

1.4. Je-li smluvní stranou spotřebitel (jiná osoba, než podnikatel, který činí objednávku v rámci své podnikatelské činnosti), řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami také občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (zákon č. 634/1992 Sb.).

1.5. Tyto obchodní podmínky jsou uvedeny na webových stránkách prodávajícího a platí pro prodej produktů a služeb prodávajícího na webových stránkách www.jimespolecne.cz

2. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1. Označení produktu (zboží) nebo služeb, popis jejich hlavních vlastností, doba omezené platnosti produktu nebo služby a cena, včetně informace o tom, zda je cena s DPH či bez DPH,  je  uvedeno na vybraném webovém rozhraní prodávajícího. V případě uvedení ceny bez DPH je následně uvedena i cena s příslušnou sazbou DPH. Cena je dále vždy uvedena i na objednávkovém formuláři. Nabídka prodeje zůstává v platnosti po dobu, kdy je zobrazována na webovém rozhraní.

2.2 Prodejní formulář obsahuje vždy informace o zákazníkovi či jeho dětech, objednávaném produktu, zboží nebo službě, době omezené platnosti produktu nebo služby, ceně včetně uvedení daní a poplatků, způsobu úhrady kupní ceny, údaje o požadovaném způsobu doručení a informace o nákladech spojených s dodáním produktu či poskytnuté služby. U on-line produktů a osobních konzultací či služeb náklady na dodání účtovány nejsou. Náklady vzniklé zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí zákazník sám, přičemž tyto se neliší od základní sazby.

2.3. Smluvní vztah mezi prodávajícím a zákazníkem vzniká potvrzením objednávky. Objednávku podá zákazník kliknutím na tlačítko „Dokončit objednávku zavazující k platbě“. Obdržení objednávky poskytovatel potvrdí e-mailem na adresu uvedenou v Objednávce. Kupní smlouva nebo smlouva o poskytnutí služeb je uzavřena až okamžikem doručení e-mailové zprávy poskytovatele o přijetí Objednávky. Podáním objednávky zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Podmínkou platné elektronické objednávky je vyplnění všech předepsaných údajů a náležitostí uvedených v prodejním formuláři. Prodávající vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou.

2.4. V případě objednávky webinářů obdrží zákazník od poskytovatele emailem potvrzení o rezervaci místa a informace o konání webináře.

2.5. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání a zákazník má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

2.6. Zákazník souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání smlouvy.

2.7. Prodávající je povinen poskytnout či dodat produkt/zboží/službu, které si zákazník objednal a zákazník se zavazuje produkt/zboží/službu převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu. Povinnosti dodat produkt/zboží/službu je prodávající zbaven v případě vyprodání zásob, o čemž bude zákazník informován, nebo neuhrazením celé kupní ceny ze strany zákazníka.

2.8. Zákazník je srozuměn s tím, že pro řádné užívání online produktů, webinářů, ebooků, knih a služeb je třeba z jeho strany splnit technické požadavky a mít aktualizovaný software. V případě použití neaktualizovaného softwaru – internetového prohlížeče může být omezena funkcionalita. Poskytovatel je oprávněn zamítnout pozdější reklamaci uživatele z tohoto důvodu.

2.9. Zákazník nemá v případě výpadku serveru žádný nárok na finanční kompenzaci nebo vrácení zaplaceného poplatku. Prodávající je povinen vynaložit nezbytné úsilí na odstranění technických problémů serveru.

3. CENA, ZPŮSOB ÚHRADY

3.1. Cena produktů, zboží a služeb, včetně informace o tom, zda je cena s DPH či bez DPH, je uvedena na vybraném webovém rozhraní prodávajícího. V případě uvedení ceny bez DPH je následně uvedena i cena s příslušnou sazbou DPH. Cena je vždy uvedena i na prodejním formuláři.

3.2. U produktů je zákazník společně s cenou povinen zaplatit i náklady spojené s jeho balením a dodáním. Cena za balení a dodání je vždy uvedena na prodejním formuláři, je-li prodávajícím účtována.

3.3. Prodávající pošle zákazníkovi po uhrazení objednávky daňový doklad.

ZPŮSOB ÚHRADY

3.4. Cenu produktu/zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží hradí zákazník:

 • bezhotovostně bankovním převodem podle obdržené zálohové faktury 
 • okamžitým bankovním převodem přes platební bránu Comgate
 • platbou kartou online přes platební bránu Comgate

3.5. Pro bezhotovostní platby jsou platební metody napojeny na platební bránu společnosti Comgate která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů.

3.6. Online platby zajišťuje platební brána ComGate. Poskytovatel služby, společnost ComGate Payments, a.s., je licencovaná platební instituce působící pod dohledem České národní banky. Platby probíhající skrze platební bránu jsou plně zabezpečeny a veškeré informace jsou šifrovány.

ComGate Payments, a.s.
Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
E-mail: platby-podpora@comgate.cz
Tel:  +420 228 224 267
https://www.comgate.cz/cz/platebni-brana

3.7. Platba kartou je nejrychlejší způsob zaplacení online. Do rozhraní platební brány ComGate zadáte číslo karty, datum platnosti a CVC kód – tři čísla, která najdete v podpisovém proužku na zadní straně karty. Vše je zabezpečeno standardem 3D Secure, a tak budete nejspíš požádáni o zadání číselného kódu, který obdržíte SMSkou od své banky.

ComGate loga platebních karet

3.8. Platba bankovními tlačítky je okamžitá platba prostřednictvím internetového bankovnictví. Platební brána ComGate vás přesměruje do vašeho internetového bankovnictví, kam se přihlásíte jako obvykle a zde potvrdíte už připravený platební příkaz. 

Po dokončení platby budete přesměrováni zpět do obchodu. Platba je potvrzena okamžitě, budu bez odkladu pokračovat v realizaci objednávky.

ComGate loga bank

3.6. Platba je jednorázová, pokud není uvedeno jinak.

3.8. Kupní cena je splatná do 7 dnů od uzavření smlouvy (od data vystavení faktury), není-li uvedeno jinak, závazek zákazníka uhradit cenu za produkt/zboží či službu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

3.9. V případě prodlení s úhradou jakékoliv částky (kupní ceny), kterou je zákazník povinen zaplatit, se zákazník zavazuje zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení, maximálně však do výše kupní ceny produktu/zboží/služby.

4. DODACÍ PODMÍNKY

4.1. U online produktů se dodáním rozumí zaslání přístupových údajů ze strany prodejce na emailovou adresu zákazníka uvedenou v prodejním formuláři, případně zasláním odkazu URL adresy.

4.2. Přístupové údaje poskytne prodávající zákazníkovi až po zaplacení celé kupní ceny, a to nejpozději do tří dnů, není-li uvedeno jinak.

4.3. V případě zboží prodávající dodává a doručuje objednané zboží balíkem Zásilkovny, v co nejkratším termínu, obvykle do 2-10 pracovních dnů od obdržení platby není-li stanoveno jinak. Místo dodání je stanoveno na základě prodejního formuláře zákazníka. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu na adresu uvedenou v prodejním formuláři.

4.4. Pokud si kupující doručené zboží nepřevezme a neodstoupí od kupní smlouvy v souladu s těmito obchodními podmínkami, má prodávající nárok na náhradu nákladů spojených s dodáním zboží a jeho uskladněním, jakož i dalších nákladů, které prodávajícímu z důvodu nepřevzetí zboží kupujícím vzniknou, a dále má právo od kupní smlouvy odstoupit.

4.5. V případě zvolení možnosti dodání „Odeslat spolu s příručkou Jídlo pro děti pod lupou“ je nezbytné provést objednávku příručky na stránkách wwww.babyfoodbyadela.cz. Tam během procesu zakoupení vybrat pobočku Zásilkovny a do poznámek uvést číslo objednávky knihy Jíme společně – spojit objednávku.

5. ZABEZPEČENÍ A OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV

5.1. Přístupové údaje k online produktům či na příslušnou URL adresu jsou určeny pouze pro osobní potřebu zákazníka. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu k online produktu či poskytnuté URL adrese. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za zneužití uživatelského jména a hesla třetí osobou.

5.2. Produkty, které prodávající prostřednictvím webového rozhraní prodává včetně jejich obsahu, podléhají právní ochraně dle autorského práva. Jakékoliv jejich šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora je zakázáno. Oprávnění k výkonu práva autorské dílo užít může být zákazníkovi poskytnuto jen na základě licenční smlouvy. Zákazník odpovídá prodávajícímu za újmu, kterou porušením práv na ochranu autorského díla způsobí.

On-line produkty jsou autorským dílem poskytovatele a ten neposkytuje uživateli právo šířit dílo dále jakýmikoliv cestami elektronické, či jiné komunikace nebo je jakýmkoli jiným způsobem zveřejňovat nebo poskytovat třetím osobám.

Uživatel se zavazuje nestahovat videa z on-line kurzu, klubu nebo webináře na svůj pevný disk či jiné off-line či on- line médium určené pro ukládání digitálních dat. Stejně tak se uživatel zavazuje nepořizovat žádné audio-video záznamy přehrávaného videa v rámci on-line kurzu. Veškeré tyto a další činnosti podobného charakteru jsou v rozporu s přáním provozovatele a těmito smluvními podmínkami.

Uživatel se zavazuje neposkytovat třetím osobám internetovou adresu, na které jsou videa on-line kurzu, klubu, webináře umístěna.

Uživatel se zavazuje chránit své přístupové údaje (uživatelské jméno a heslo) skrz které se provádí autorizace přístupu k on-line kurzu, klubu nebo webináři. Uživatel nesmí umožnit třetím osobám, aby se přihlašovaly pod jeho přístupovými údaji. V případě, že Uživatel třetí osobě takový přístup umožní, nese plnou odpovědnost za případný vznik škody jako by se zneužití dopustil sám.

V případě prokázaného porušení tohoto článku 5 zaplatí uživatel poskytovateli smluvní pokutu.

6. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

6.1. Odstoupení od smlouvy ze strany spotřebitele

Je-li kupující spotřebitelem, má v případě uzavření smlouvy mimo obchodní prostory podnikatele (tedy především prostřednictvím internetových stránek) právo v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů od převzetí/dodání produktu, zboží, a to bez udání důvodu a jakékoliv sankce. Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace zboží.

6.2. Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, prosíme vás o dodržení níže uvedených podmínek:

 • Nejpozději 14. den po převzetí produktu/zboží musí být prodávajícímu odeslán projev vůle o odstoupení od smlouvy.
 • Odešlete žádost prosím emailem na info@jimespolecne.cz spolu s uvedením čísla objednávky, jména a data nákupu.
 • Vrácené zboží doručte zpět na vlastní náklad na výdejnu Zásilkovny „Vinotéka Žebětín“ naleznete v místě Brno, Žebětín, Helenčina 1b, Helenčina 976/1b, Brno, 641 00 a to nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy.
 • Zboží, které budete odesílat v rámci tohoto odstoupení, doporučujeme vracet v původním neporušeném obalu, zboží by nemělo nést známky použití, mělo by být nepoškozené, kompletní a s kopií dokladu o koupi. Neposílejte zboží na dobírku.
 • Upozorňujeme, že dle ustanovení §1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud byl porušen jejich původní obal. Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu/produktu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči či u smluv o poskytování služeb, kterými jsou i online konzultace.
 • Peníze za produkt/zboží vám budou vráceny stejným způsobem, jako byly obdrženy a to do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Prodávající není povinen zákazníku vrátit přijaté peněžní prostředky dříve, než mu zákazník předá zboží nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal a potvrdí přijetí opravného daňového dokladu.
 • V případě odstoupení zákazníka od smlouvy na online produkt, je prodávající oprávněn neprodleně po doručení odstoupení zákazníkovi deaktivovat a znemožnit přístup do členské sekce programu.

6.3. Odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího

Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu, pokud zjistí, že druhá strana porušila smlouvu podstatným způsobem. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení této smlouvy považuje:

 • prodlení zákazníka s úhradou kupní ceny více jak 10 dnů po době splatnosti;
 • porušení povinností na ochranu autorského práva (čl.5 OP) ze strany zákazníka.

7. PRÁVA A POVINNOSTI Z VADNÉHO PLNĚNÍ, REKLAMACE

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, tj. práv z vadného plnění, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

7.2. Prodávající odpovídá zákazníkovi, že zboží při převzetí nemá vady. V případě, že věc při převzetí není ve shodě s kupní smlouvou, má zákazník právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu produkt/zboží uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě.

7.3. Vadné plnění uplatňuje zákazník bez zbytečného odkladu u prodávajícího, nejpozději však do dvou let od převzetí zboží.

7.4. Pro reklamaci nás prosím kontaktujte emailem na adrese info@jimespolecne.cz. Součástí reklamace by mělo být přiložení dokladu o koupi a popis závady. O způsobu vyřízení reklamace budete informováni emailem.

7.5. Zákazník může požadovat bezplatné odstranění vady, přiměřenou slevu z ceny a není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad. Není-li oprava nebo výměna možná, na základě odstoupení od smlouvy může zákazník požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

7.6. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se zákazníkem nedohodne na delší lhůtě.

7.7. Prodávající není povinen nároku zákazníka vyhovět, pokud prokáže, že tento před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití. Rovněž prodávající neodpovídá za závady, které mohou vzniknout zákazníku díky pomalému internetovému připojení kupujícího, neaktualizovanému internetovému prohlížeči či nenainstalovanému povinnému softwaru pro spuštění webináře či online produktu, které není schopen ovlivnit. On-line produkty a webináře obsahují pouze návody a doporučení, prodávající rovněž neodpovídá za úspěch či neúspěch zákazníka při aplikaci v praxi.

8. VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

8.1. Všechny moje produkty a služby slouží pro vzdělávací a informační účely v oblasti výživy a stravování kojenců a malých dětí. Informace, které zprostředkovávám v on-line púroduktech, konzultacích či webinářích jsou pouze návody a doporučení. Nenesu jakoukoliv odpovědnost za váš úspěch či neúspěch při jejich aplikaci v praxiza vaše pocity, zdravotní stav a stavy, které můžete vy nebo vaše děti prožívat. Po celou dobu trvání spolupráce a on-line produktu jste plně svéprávní a plně zodpovědní za své jednání, chování a své rozhodování. Váš úspěch je odvislý od řady dalších faktorů, které nemůžu ovlivnit, jako např. vašich dovedností, možností, znalostí, schopností, obětavosti, životní situace, zdravotního stavu apod.

8.2. Ráda bych vás upozornila na fakt, že v průběhu spolupráce a on-line produktů můžete být vystaveni fyzickému, psychickému či emocionálnímu zatížení, a je plně na vaši zodpovědnosti a rozhodnutí, zda navrhovaná doporučení, cvičení či úkoly podstoupíte či nikoliv. Účast v on-line programech je určena zdravým svébytným lidem, kteří mají zájem o osobní růst a kteří netrpí žádnou duševní či mentální poruchou.

8.3. Ráda bych vás upozornila, že informace obsažené v mých produktech nemohou nahradit individuální konzultaci. Rovněž nemohou nahradit konzultaci nutričního terapeuta, lékařskou, psychoterapeutickou či jinou zdravotnickou péči. Produkty mohou obsahovat informace o produktech a službách třetích osob a i tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k dané problematice.

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Viz Ochrana osobních údajů GDPR v samostatném souboru/článku zde: Zásady ochrany osobních údajů

10. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PRO VYBRANÉ PRODUKTY

ŽIVÉ AKCE – SEMINÁŘE

1. Účastník se na seminář přihlašuje prostřednictvím webového rozhraní vybraného produktu, odesláním prodejního formuláře, a to nejpozději 7 dní před začátkem akce. Pozdější přihlášky je možno akceptovat po předchozí telefonické nebo emailové domluvě.

2. Online přihlášky jsou ze strany prodávajícího potvrzovány na email, který byl uveden účastníkem na prodejním formuláři.

3. Zařazení účastníků na seminář bude uskutečněno podle pořadí uhrazených přihlášek. Účastník bude vyrozuměn v případě, že nebude zařazen z důvodů naplněné kapacity.

4. Cena semináře včetně informace o tom, zda je cena s DPH či bez DPH, je uvedena na vybraném webovém rozhraní prodávajícího. V případě uvedení ceny bez DPH je následně uvedena i cena s příslušnou sazbou DPH. Cena je vždy uvedena i na prodejním formuláři.

5. Cena semináře je určena v závislosti na délce konání semináře, osobě lektora, poskytovaných materiálech, zajištěném občerstvení, místě konání apod.

6. Účastník se zavazuje uhradit cenu semináře dle splatnosti uvedené v objednávce nejpozději však 7 dní před konáním semináře, a to převodem na účet prodávajícího. Po uhrazení kupní ceny zašle prodávající účastníkovi daňový doklad, a je-li uvedeno na webové stránce prodávajícího, i vstupenku.

7. Prodávající si vyhrazuje umožnit, po předchozí konzultaci, uhradit účastníku cenu za seminář v hotovosti v den konání semináře. V případě platby v hotovosti obdrží účastník daňový doklad u prezence.

8. Prodávající si vyhrazuje právo na případnou změnu termínu semináře, přednáškového sálu či zrušení semináře z organizačních a provozních důvodů. V případě změny termínu či zrušení semináře má účastník právo absolvovat seminář v náhradním termínu nebo si vybrat jiný produkt prodávajícího ve stejné ceně.

9. Prodávající nenese žádnou zodpovědnost za nedostatky ve službách kterékoliv třetí strany, kterou využívá při svých vlastních službách. Dále nenese zodpovědnost na zranění, škody a ztráty vzniklé účastníkům.

10. Odesláním prodejního formuláře uděluje účastník výslovný souhlas s pořízením fotek, video a audio nahrávek ze semináře.

11. Ráda bych Vás upozornila, že účast na semináři je dobrovolná a každý účastník zodpovídá sám za sebe. Pokyny lektora jsou pouze návrhy, kterými se účastník řídí podle vlastního uvážení. Účastník bere na vědomí, že v průběhu semináře může být vystaven fyzickému, psychickému či emocionálnímu zatížení. Účast na seminářích osobního rozvoje je určena zdravým svébytným lidem, kteří mají zájem o osobní růst a kteří netrpí žádnou duševní či mentální poruchou.

12. V případě že účastník semináře v současné době podstupuje jakýkoliv druh léčby, zavazuje se před zahájením semináře informovat lektory o této skutečnosti a o charakteru obtíží, které jsou důvodem léčby. Dále je doporučeno, aby o účasti na semináři informoval svého ošetřujícího lékaře nebo psychiatra.

13. Semináře a jejich obsah podléhají právní ochraně dle autorského práva, účast na semináři neopravňuje účastníka získané znalosti vyučovat a ani jinak komerčně využívat a vydávat za své.

14. Prosím účastníky, aby ostatní nerušili svým pozdním příchodem. Prezence účastníků začíná 15 minut před zahájením semináře, není-li uvedeno jinak. Čas ukončení seminářů je uveden orientačně.

Storno podmínky seminářů

15. Žádost a zrušení /odhlášení zašlete emailem na adresu info@jimespolecne.cz. Při zrušení objednávky je nutné uvést Vaše jméno, email a číslo variabilního symbolu objednávky.

16. Pokud se odhlásíte více jak 15 dní před datem konání semináře, vrátím Vám 100% z uhrazené ceny. Místo vratky má účastník možnost již uhrazenou cenu převést na jinou osobu. Údaje nového majitele přihlášky hlaste na email info@jimespolecne.cz.

17. Pokud se odhlásíte méně než 15 dní před datem konáním semináře, bude Vám účtován storno poplatek ve výši 100% ceny semináře. Účastník však má možnost již uhrazenou cenu převést na již uhrazenou cenu převést na jinou osobu. Údaje nového majitele přihlášky hlaste na email info@jimespolecne.cz. V případě odhlášení/zrušení účasti méně než 30 dní a více než 15 dní přede dnem konání semináře je prodávající oprávněn odečíst od zaplacené ceny náklady spojené se zrušením jeho účasti (administrativní poplatek apod.).

18. Pokud se seminář nerealizuje ze zásahu vyšší moci a účastník odmítne jinou formu kompenzace vstupného (náhradní termín, dárkový poukaz...), je mu účtován stornopoplatek ve výši 350 Kč na pokrytí uhrazeného pronájmu.

19. Peníze Vám budou vráceny na stejný účet, ze kterého byly prostředky uhrazeny poté, co bude ze strany účastníka na emailovou adresu poskytovatele doručeno potvrzení o přijetí opravného daňového dokladu.

ONLINE KONZULTACE

20. V případě objednávky online konzultací obdrží zákazník od poskytovatele emailem potvrzení o rezervaci konzultace, informace k dané službě a návrh termínu konání konzultace.

Storno podmínky online konzultací

21. Pokud zákazník nemůže konzultaci využít v původně vybraném termínu, může si po dohodě vybrat jiný termín bez jakékoli sankce. V případě, že jiný termín nevyužije, bude poskytovatel postupovat takto:

i) Zruší-li zákazník svou rezervaci do 2 pracovních dnů (48 hodin) před termínem konání služby, bude mu vráceno 100% zálohy.
ii) Zruší-li Klient svou rezervaci po výše uvedeném termínu, není možné zálohu vrátit.

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny i s možností jejich stažení na webových stránkách prodávajícího specifikovaných v bodě 1.5.

2. Stížnosti a připomínky spotřebitele, které se týkají smluvního vztahu uzavřeného mezi prodávajícím a kupujícím, vyřizuje prodávající, stížnosti může Spotřebitel uplatnit na adrese info@jimespolecne.cz. Pokud je stížnost svým obsahem reklamací, bude stížnost vyřízena jako reklamace. Spotřebitelé se se svými stížnostmi mohou obracet rovněž na orgány dohledu a státního dozoru, Českou obchodní inspekci či Úřad pro ochranu osobních údajů.

3. Pokud mezi Prodávajícím a Spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má Spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů on-line, která je zřízena Evropskou komisí na adrese https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumers/resolve-your-consumer-complaint/alternative-dispute-resolution-consumers_cs.

4. Veškeré právní spory vzniklé v souvislosti s kupní smlouvou budou řešeny v občanském soudním řízení obecnými soudy České republiky.

5. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

6. Toto aktuální znění obchodních podmínek je platné a účinné od 01.06.2023

Děkuji Vám za čas, který jste strávili přečtením obchodních podmínek.

Informace pro kupující: v případě změny obchodních podmínek, jsou platné obchodní podmínky, které byly v platnosti k datu nákupu.

Newsletter
Nic ti už neuteče